Het Waarborgfonds Motorverkeer

In welk geval en wat te doen

Achtergrond

Waarom bestaat het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 ontstaan met de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Iedere bezitter/houder van een motorrijtuig is volgens die wet verplicht zijn voertuig te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (w.a.). Het Waarborgfonds is ingesteld voor de gevallen waar het slachtoffer de verzekeraar van de schadeveroorzaker niet kan aanspreken. Het fonds wordt voornamelijk bekostigd uit de premie voor de w.a.-verzekeringen voor motorrijtuigen.

Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen

Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor heeft u schade. Voor zulke schade moet de veroorzaker verzekerd zijn - zo is dat in Nederland wettelijk geregeld. Maar soms kunt u toch geen schadevergoeding krijgen. Als de dader onbekend is, bij schade door een onverzekerd of gestolen motorrijtuig, of als de verzekeraar failliet is. In zulke gevallen kan het Waarborgfonds Motorverkeer dan inspringen.

Bij schade door onbekend gebleven, onverzekerde en gestolen motorvoertuigen

Het Waarborgfonds is er alleen voor schade die is veroorzaakt door een motorrijtuig (zoals een auto, motor of bromfiets) of door een aanhangwagen die daaraan gekoppeld is. Als de schade bijvoorbeeld is veroorzaakt door een fiets, door vandalen of een winkelwagentje, kunt u helaas geen beroep op ons doen. Bovendien moet vast staan dat u niet zelf aansprakelijk bent voor de schade.

Het Waarborgfonds in vijf gevallen

Kortom, u lijdt schade in Nederland die veroorzaakt is door een motorrijtuig, u bent er zelf niet voor aansprakelijk, maar u kunt de kosten toch niet op de verzekering van de tegenpartij verhalen. Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds in de volgende vijf gevallen:

 1. De veroorzaker is met zijn motorvoertuig doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.

 2. U weet wel wie de bestuurder is, maar het voertuig blijkt niet verzekerd te zijn.

 3. De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij wegens geloofsovertuiging daarvoor een vrijstelling heeft én u kunt met hemzelf de schade niet of niet helemaal regelen.

 4. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was gestolen en de bestuurder wist dat. Let op: als uw auto (of bromfiets, motor, enz.) gestolen wordt, vergoedt het Waarborgfonds niet de schade aan uw eigen voertuig.

 5. Het motorvoertuig was wel verzekerd, maar de verzekeringsmaatschappij is failliet.

Voor iedereen - soms wel eigen risico

Tot slot: het Waarborgfonds is er voor iedereen die benadeeld is door een ongeval met een motorvoertuig. Of u nu als voetganger bent aangereden, of u bent autobestuurder, fietser, of bijvoorbeeld eigenaar van een omvergereden tuinmuur.
Voor materiële schade door onbekende daders geldt overigens een eigen risico van € 250,- per benadeelde.

Wat te doen - Nederland

Schade door een motorrijtuig

Heeft u schade opgelopen door een motorvoertuig van een ander? En kunt u de schade niet verhalen op de verzekeraar van die tegenpartij? Dan kunt u wellicht een beroep doen op het Waarborgfonds. Doorloopt u de volgende stappen. Want voordat u voor een vergoeding in aanmerking komt, worden er van uzelf ook de nodige inspanningen verwacht.

Schade in het buitenland? Kijk op de volgende pagina’s!

 • Kijkt u eerst voorin deze brochure bij ‘Achtergrond’ of voor u een van de genoemde situaties 1 t/m 5 geldt. Want alleen dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding.

 • Als de schadeveroorzaker onbekend is, moet u vervolgens alle mogelijke moeite doen om alsnog achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Informeer bijvoorbeeld bij omwonenden en bij andere mogelijke getuigen of ze iets gezien hebben. Doe in ieder geval ook aangifte bij de politie.

 • Is de tegenpartij wél bekend - ook al is hij niet verzekerd - dan moet u hem schriftelijk aansprakelijk stellen, met een brief waarin u omschrijft dat een aanrijding met de tegenpartij heeft plaatsgevonden, waar en wanneer, en met welke schade, dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de schade en waarom. Een kopie van die brief voegt u bij uw aan ons te richten verzoek om schadevergoeding.

 • Ook heeft u bewijs nodig. Voor de duidelijkheid: het is daarbij niet voldoende als alleen u zelf een verklaring aflegt en verder geen bewijs aanvoert. U zult normaal gesproken via ooggetuigen moeten bewijzen dat er inderdaad sprake is geweest van een ongeval en wat hiervan de oorzaak is geweest. Een rapport of proces-verbaal van de politie is noodzakelijk.

Rondvragen, bewijs verzamelen, aansprakelijk stellen: zelf doen!

 • Vraag vervolgens bij ons het zogeheten ‘Verzoek om schadevergoeding’ en de nodige getuigenformulieren aan. Dat kan telefonisch of per e-mail; de contactgegevens vindt u achteraan deze folder. Of, nog sneller, u kunt het formulier downloaden via onze website www.wbf.nl.

 • Volg daarna de aanwijzingen bij het ‘Verzoek om schadevergoeding’ op en zend ons het volledig ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van het Europees Schadeformulier en de gevraagde documentatie zoals getuigenverklaringen, politierapport, eventuele rekeningen, schadebegrotingen e.d.

 • Overigens: wacht niet te lang met een claim indienen. Er geldt namelijk voor het Waarborgfonds een verjaringstermijn van drie jaar, gerekend vanaf de ongevalsdatum.

 …en dan

Nadat uw ‘Verzoek om schadevergoeding’ door ons is ontvangen, krijgt u een eerste reactie met nadere informatie over het vervolg. Wij streven ernaar een verzoek om schadevergoeding binnen twee maanden na indiening af te handelen, mits alle stukken voorhanden zijn. Voor letselschade geldt dat de afhandeling ook afhangt van de tijd die nodig is voor genezing. In die gevallen gaat het uiteraard om maatwerk. Er kan vertraging ontstaan door oorzaken waar ook wij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld als het langer duurt om noodzakelijke gegevens (zoals politiegegevens) op te vragen. Daarvoor vragen wij dan uw begrip.

Denk aan tijdige aangifte bij de politie. Doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen!

Let op: regelmatig vragen wij de getuigen om nadere informatie. Ook moeten de getuigen uiteraard zo nodig bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen.

Ook bij parkeerschade: bewijs vereist

Ook als uw geparkeerde voertuig schade oploopt door een onbekende, zult u moeten bewijzen dat u niet zelf aansprakelijk was én dat een motorvoertuig de schade heeft veroorzaakt. Een bijdrage aan het bewijs kan een verklaring zijn van iemand die heeft gezien dat uw motorrijtuig onbeschadigd werd geparkeerd en daarna op dezelfde plaats met schade werd aangetroffen, zonder dat er in de tussentijd mee gereden is. Ook hier is alleen een verklaring van uzelf niet genoeg. Daarnaast kunnen getuigen wellicht bevestigen dat ze sporen aangetroffen hebben die wijzen op een aanrijding met een ander motorvoertuig. Denk aan afgereden onderdelen van een andere auto, glas, modder uit een spatbord, of bijvoorbeeld laksporen op de beschadigde auto.

Wat te doen - Buitenland

Schade buiten Nederland

De schaderegelaar: de Nederlandse vertegenwoordiger van een buitenlandse verzekeraar Iedere autoverzekeraar in de Europese Unie moet in alle andere EU-landen een zogeheten ‘schaderegelaar’ hebben. Bij die vertegenwoordiger kunt u bij terugkomst in uw eigen land en eigen taal een vordering indienen. Als u bijvoorbeeld in Frankrijk door een Franse auto bent aangereden, dan heeft de Franse verzekeringsmaatschappij van die auto een vertegenwoordiger in Nederland.

Wat te doen bij schade buiten Nederland

Als u in een andere EU-lidstaat* schade heeft opgelopen die is veroorzaakt door een motorvoertuig, doet u dan het volgende.

 • Informeer bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars  (www.nlbureau.nl of Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk) waar de buitenlandse auto verzekerd is en wie hier als schaderegelaar (zie hierboven) optreedt.

 • Bij die schaderegelaar kunt u dan terecht met uw claim. Die schaderegelaar past overigens wel het recht toe van het land waar het ongeval is gebeurd. Ook als een motorrijtuig buiten Nederland bij u schade veroorzaakt, kunt u soms een beroep doen op het Waarborgfonds. Let op: de bijbehorende regelingen zijn nogal gecompliceerd, deze brochure kan maar een vrijblijvende samenvatting geven. Neemt u bij twijfel contact op met uw eigen verzekeraar of met ons.

 • in het voorbeeld: het Franse recht. Daardoor worden bijvoorbeeld parkeerschaden door onbekenden in het buitenland zelden vergoed: de dekking van de buitenlandse waarborgfondsen is namelijk vaak beperkter dan de onze.

Niet te verhalen? Dan het Waarborgfonds

Het kan gebeuren dat u geen beroep kunt doen op de verzekeraar van he motorvoertuig dat u in het buitenland heeft aangereden. Als u schade heeft door een aanrijding met een motorvoertuig binnen de Europese Unie, kunt u in de onderstaande gevallen wellicht een schadevergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer in Nederland:

 1. De buitenlandse verzekeraar heeft nagelaten een schaderegelaar aan te wijzen.

 2. De buitenlandse verzekeraar of haar schaderegelaar heeft niet binnen 3 maanden na het indienen van een verzoek tot schadevergoeding een gemotiveerd antwoord gegeven.

 3. Het schadeveroorzakende voertuig kan niet worden achterhaald. Materiële schade door onbekende motorrijtuigen blijft echter in alle lidstaten, behalve Zweden, uitgesloten.

 4. De verzekeraar kan niet binnen 2 maanden worden gevonden. Is een van deze gevallen 1 t/m 4 voor u van toepassing, neemt u dan contact met ons op. Dan hoort u wat de verdere stappen en vereisten zijn.

*Tot de Europese Unie behoren per 1-1-2007:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) en Zweden. Genoemde regels gelden ook voor Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Tot Slot

Uw persoonsgegevens

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van verzekeraars.
Wij gaan steeds zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Voor verwerking van de gegevens is het Reglement Persoonsregistratie van het Waarborgfonds van toepassing. U kunt de hoofdpunten van dit reglement nalezen op www.wbf.nl

Niet tevreden, klachten?

Wij doen ons best om u zorgvuldig, vlot en vriendelijk te helpen. Mocht u echter klachten hebben over de manier waarop het Waarborgfonds uw claim heeft afgehandeld, of - in het algemeen – hoe u door ons bent behandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenbureau Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk. Wanneer het oordeel van dit bureau voor u niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Zie ook www.kifid.nl 

Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Meer weten, of contact?

Kijk op onze website www.wbf.nl
e-mail: info@wbf.nl
Postadres: Waarborgfonds Motorverkeer Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk
telefoon: 070 340 82 00
e-mail: info@wbf.nl

Disclaimer


Deze brochure bevat een vereenvoudigde weergave van de regels en voorwaarden.
Aan deze tekst kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Download Aanrijdingsformulier 165 KB

 

Download Waarborgfonds - folder 188 KB

 

Download Waarborgfonds - getuigenverklaring 75 KB