Aanpassen kenteken met massa aanhangwagen

Op een aantal buggy’s is een trekhaak gemonteerd terwijl op het kenteken en in het kentekenregister geen vermelding bestaat van de maximaal te trekken massa geremd en ongeremd. Gaat men in die situatie met een aanhangwagen rijden dan is men strafbaar volgens de wegenverkeerswet. Deze wet sluit duidelijk de mogelijkheid uit om te rijden met een aanhanger wanneer hiervan geen vermelding in het kentekenregister of op het kentekenbewijs staat. 

Aanvragen van een wijziging op het kenteken om te voldoen aan de wet stuit op veel onduidelijkheid bij de betreffende instanties. De verzekeringsmaatschappij meldt dat het trekkende voertuig aansprakelijk is bij calamiteiten. De vraag blijft welk standpunt de verzekeringsmaatschappij inneemt als er daadwerkelijk een ongeval heeft plaatsgevonden. Wordt dan geen beroep gedaan op de uitsluiting in de wegenverkeerswet?

De RDW heeft bij monde van verschillende keurmeesters verschillende meningen gegeven. Deze meningen liepen uiteen van ‘geen probleem, gewoon aanvragen, dan maken wij het in orde’ via ‘U hebt een groot probleem als u gaat rijden zonder deze vermelding’ tot ‘wij doen niets zonder typegoedkeuring’. Uit alle gesprekken kwam naar voren dat men het eigenlijk niet zeker wist, maar best bereid was dit probleem op te lossen. 

Hierdoor ontstaat de situatie dat men ongeveer weet wat de wet zegt: De helft van de massa van het lege voertuig (bij een buggy ongeveer 740kg) mag je trekken. Moderne kentekens hebben deze vermelding op het kentekenbewijs staan. De oude kentekens van een buggy niet. Onduidelijk is wat feitelijk bij een politiecontrole of een ongeval gebeurd. Je kunt er mee wegkomen, maar voor hetzelfde geld (of heel veel meer!) zit je voor de rest van je leven in de problemen. 

Aanpassen van de kentekenregistratie is soms niet eenvoudig. Dit komt omdat er veelal geen typegoedkeuring bestaat voor de buggy’s. Feitelijk is het zo dat zonder typegoedkeuring geen wijzigingen in de kentekenregistratie worden aangebracht. Nu beseft de RDW ook wel dat dit standpunt eigenaren van een oude auto niet echt verder helpt. Men denkt daarom graag mee. Maar nogmaals: Zonder typegoedkeuring wordt het lastig. 

Dit document beschrijft de procedure om de instanties te helpen met je mee te denken om tot een oplossing te komen. Uitgegaan wordt van een Volkswagen Kever met een normale massa, een niet ingekort chassis en een aanhanger met een massa die minder is dan 750kg.

Wat zegt de wet?

Vervoersreglement

Het vervoersreglement regelt de technische eisen waaraan voertuigen moeten voeldoen. De volgende artikelen hebben betrekking op aanhangwagens en de kentekenregistratie. 

Artikel 5.12.7[1] koppelt de massa van aanhangwagens aan de gegevens in het kentekenbewijs.

[1] http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk5/Afdeling12/2/Artikel5127/geldigheidsdatum_30-09-2009

1.   De last onder de assen van aanhangwagens mag niet meer bedragen dan de
      voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs
      vermelde toegestane maximumaslasten. Bij middenasaanhangwagens en opleggers
      mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan in het kentekenregister of
      op het kentekenbewijs is vermeld.
2.   De totale massa van aanhangwagens mag niet meer bedragen dan de voor het
      betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde
      toegestane maximummassa.  
3.   De som van de aslasten van autonome aanhangwagens mag niet meer bedragen
      dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het
      kentekenbewijs vermelde toegestane maximummassa.

Artikel 11.11[2] Paragraaf 6 regelt het bestaan van kentekens waar geen vermelding van de maximaal toegestane massa van een aanhangwagen op voorkomt en voorziet in een oplossing.

[2] http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk11/Artikel1111/geldigheidsdatum_30-09-2009

6.   Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een
      aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, tweede lid,
      wordt voor de toepassing van dat artikellid als ‘toegestane maximum massa’
      aangemerkt de som van het voor het betrokken voertuig op het registratiebewijs
      vermelde ‘ledig gewicht’ en het ‘laadvermogen’, dan wel het op het registratiebewijs
      vermelde ‘maximum totaalgewicht’.

Artikel 5.12.7 par.2 stelt dat de massa van de aanhangwagen niet meer mag bedragen dan de maximaal toegestane massa op het kentekenbewijs.
Artikel 11.11 par.6 stelt dat indien het kentekenbewijs geen gegevens bevat over de maximaal toegestane massa dat dan de ledige massa van het trekkende voertuig genomen moet worden.

Hiermee lijkt geregeld te zijn dat vermelding op het kenteken niet strikt noodzakelijk is mits je maar voldoet aan de regels in het vervoersreglement.

Wegenverkeerswet[3]

Om met een auto met aanhangwagen op de weg te mogen rijden moet je voldoen aan de wegenverkeerswet. De wegenverkeerswet (WVW 1994 26 juli 2009) heeft een aantal artikelen die betrekking hebben op aanhangwagens. Relevant zijn de volgende artikelen:

[3] http://www.st-ab.nl/wettennr04/0352-108_Regeling_voertuigen.htm

Artikel 5.18.18 Paragraaf 1 regelt de maximale massa van de aanhangwagen als de trekhaak niets vermeld. Dan mag de massa niet meer zijn dan 750kg en niet meer dan de lege massa van het voertuig.

7.   De totale massa van aanhangwagens die worden voortbewogen door
      personenauto’s, bedrijfsauto’s of bussen waarvan de toegestane maximummassa
      niet meer bedraagt dan 3.500 kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa
      die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte
      identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen
      gegevens vermeldt, mag de totale massa van de aanhangwagen niet meer
      bedragen dan 750 kg en niet meer dan:
      a.   de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of
      b.   de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig.

Artikel 5.18.33 is de regeling die betrekking heeft op ongeremde aanhangwagens tot 750kg. Deze regeling beperkt de te trekken massa tot de helft van de massa van het trekkende voertuig.

8.   Aanhangwagens met een totale massa van niet meer dan 750 kg achter
      personenauto’s, bedrijfsauto’s of driewielige motorrijtuigen hoeven niet te zijn
      voorzien van een reminrichting, als deze totale massa niet hoger is dan de helft van
      de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig.

Artikel 5.18.18a regelt hoe de diverse regelingen gevolgd moeten worden met als uitkomst de laagste waarde.

9.   Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto’s een
      maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa
      van aanhangwagens zonder een bedrijfsremsysteem achter die personenauto’s niet
      meer bedragen dan de laagste van de volgende waarden:
      a.   de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister
            of op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;
      b.   de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa
            gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;
      c.   de helft van de massa van het trekkende voertuig in rijklare toestand.

Resumé

Zowel het vervoersreglement als de wegenverkeerswet zijn duidelijk waaraan een en ander moet voldoen. Het vervoersreglement staat toe dat er met een aanhangwagen tot 750kg gereden mag worden en dat geen vermelding op het kenteken noodzakelijk is.

De wegenverkeerswet beperkt de massa van de aanhangwagen tot de helft van de massa van het trekkende voertuig.

Tot zover lijkt er niets aan de hand totdat deze adder uit de wegenverkeerswet naar voren komt:

Artikel 5.18.18a paragraaf 4

Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.

Vanaf nu is er dus een groot probleem. Je mag niet met een aanhangwagen op de weg komen als het kenteken geen maximum te trekken massa vermeld. Punt.

Dit betekent dat de kentekenregistratie en het kentekenbewijs moet worden aangepast.

Justitie

Het College van Procureurs Generaal heeft een aanwijzing uitgegeven met betrekking tot artikel 5.18.17 en artikel 5.18.18. Op de site van Caravantrekker.nl[4] kan nagelezen worden wat de inhoud van deze aanwijzing is. In dit document wordt alleen de samenvatting zoals die op de site van Caravantrekker staat weergegeven:

[4] http://www.caravantrekker.nl/algemeen/richtlijnen.php

Aanwijzing belading van voertuigen

·         In deze aanwijzing wordt aangegeven wanneer opsporingsambtenaren
          procesverbaal dienen op te maken in het geval van overbelading c.q. onjuiste
          belading.

Concluderend voor caravanners:

·         Het maximaal gewicht van uw caravan kan tot 5% overschreden worden voordat
          u een boete krijgt. Voor de kogeldruk heeft u een marge van 10%.

Achtergrond

·        Ter handhaving van artikel 31 van de Wet goederenvervoer over de weg juncto
          artikel 6a van het Besluit goederenvervoer over de weg in verbinding met de
          artikelen 5.1.2, 5.18.17 en 5.18.18 van het Voertuigreglement, worden zowel
          door de politie als de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer controles
          uitgevoerd op beladen voertuigen en samenstellen van voertuigen, alsmede
          aanhangwagens door het verrichten van metingen (d.m.v. wiellastmeters) en/of
          wegingen (d.m.v. weegbruggen). De door deze artikelen beschermde belangen
          zijn niet alleen het tegengaan van oneerlijke concurrentie, maar ook de beperking
          van schade aan de weg (rijsporen) en de handhaving van de verkeersveiligheid
          (remvertraging). Bij het optreden in het kader van de beladingsvoorschriften bij
          beroeps- en eigen vervoer dient in principe te worden opgetreden tegen
          overschrijdingen van de aslasten of asstellasten

Justitie (Politie) gaat pas bekeuren bij een overschrijding van 5% van de massa van de aanhanger en bij overschrijding van 10% van de kogeldruk.

Zeer interessant in deze is de vraagstelling: Indien er geen massagegevens van de te trekken aanhangwagen in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermeld staan, hoe wordt dan bepaald dat er 5% overschrijding is? Immers: 5% van niets is nog steeds niets! 

Deze vraag is in hoger beroep op 26 januari 2005 beantwoord (LJN AS8374)[5] en leid tot een zeer verrassende uitspraak.
Datum uitspraak  : 26-01-2005
Datum publicatie  : 02-03-2005
Rechtsgebied : Bestuursrecht overig
Soort procedure : Hoger beroep
Zaaknummers : WHAV 04/00767
Inhoudsindicatie : Sanctie opgelegd ter zake : de totale massa aanhangwagen bedraagt meer dan het kentekenregister/-bewijs trekkend voertuig vermeld, met ; Feitcode P180d; Het kentekenbewijs van het trekkend voertuig en het kentekenregister bevatten geen vermelding van de maximaal te trekken massa van en geremde aanhangwagen. De in feitcode P180a tot en met d opgenomen gedragingen beftreffen de overschrijding van de volgens de vermelding in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig toegestane totale massa van aanhangwagens, waarbij de verschillende feitcodes oplopende maximumpercentages vermelden. De in deze feitcodes opgenomen gedragingen hebben geen betrekking op de situatie waarin noch in het kentekenregister noch op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig de totale massa van aanhangwagens is vermeld. Hoewel kan worden vastgesteld, dat de betrokkene heeft gehandeld in strijd met art. 5.1.2 VR, is geen sprake van een gedraging als omschreven in de bijlage als bedoeld in art.2 eerste lid WAHV. Inleidende beschikking vernitigd.

De rechter komt tot de conclusie dat, hoewel er sprake is van een overtreding (te zwaar beladen aanhangwagen), “de in deze feitcodes opgenomen gedragingen geen betrekking hebben op de situatie waarin noch in het kentekenregister noch op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig de totale massa van aanhangwagens is vermeld”. Op basis van bovenstaande uitspraak bij het gerechtshof in Leeuwarden is, naast de feitcodes P180a-d, een nieuwe feitcode P180da in het leven geroepen. De site Flitsservice.nl [6] meldt daarover het volgende:

Nieuwe feitcode P 180da per 1 mei 2006 (zie Feitkaart 3)

Tot nog toe bestond er geen feitcode voor het rijden met een aanhangwagen, terwijl geen waarde voor de maximum te trekken massa staat vermeld in het kentekenregister of op het kenteken van het trekkende voertuig. Op grond van een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 28 januari 2005 LJN: AS8450, Gerechtshof Leeuwarden, WAHV 04/00768) moet worden aangenomen dat een zodanige feitcode wel is gewenst. In het arrest stond het rijden met een aanhangwagen, getrokken door een motorrijtuig waarvan in het kentekenbewijs en het kentekenregister niets stond vermeld omtrent de maximum te trekken massa, centraal.

Met het oog op het bovenstaande is aan de feitcodeserie P 180 a t/m d, die betrekking heeft op art. 5.18.18 VR, de feitcode P 180 da toegevoegd. De feitcode geldt voor de categorieën 12 en 13. Met nadruk zij erop gewezen dat het een OM-transigabel feit betreft. Op de kennisgeving van bekeuring dient geen bedrag te worden ingevuld. 

 

Met andere woorden: Als je aangehouden wordt voor het rijden met een aanhangwagen zonder dat het kenteken dat vermeld wordt dat beschouwd als een misdrijf.[7]
Het openbaar ministerie bepaalt de hoogte van de boete. In 2009 €300[8]

[7] Blijft natuurlijk de vraag openstaan wie verantwoordelijk is voor oplossing van het probleem dat voortschrijdende wetgeving je in een situatie brengt dat je strafbaar wordt. De wet wordt aangepast, maar de RDW heeft je als houder van een dergelijk kenteken niet op de hoogte gesteld van deze aanpassing van de wet.
[8] http://www.infopolitie.nl/forum/feitenboekje.php?mode=search&action=bt&s=P170&e=P190b

Typegoedkeuring

In de kentekenregistratie wordt geen enkele wijziging aangebracht zonder dat er een typegoedkeuring is. De typegoedkeuring van auto’s vermeld naast gegevens als wielbasis etc. ook de massa van het lege voertuig en de gegevens van maximaal te trekken aanhangwagens (geremd en ongeremd). Van iedere auto moet er een typegoedkeuring zijn. Deze typegoedkeuring wordt bij de RDW geregistreerd en bewaard. Zij zeggen zelf hierover[9]:

De RDW is sinds 1949 de instantie die verantwoordelijk is voor typegoedkeuringen in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

[9] http://tgk.rdw.nl/nl/nederlandse_tgk_site/

Dus sinds 1949 bestaan er bij de RDW typegoedkeuringen van uw auto. Met de Europese richtlijn 2007/46/EC[10] wordt de typegoedkeuring tegenwoordig Europees geregeld. Het probleem is dat in het verleden de typegoedkeuringen niet zo adequaat werden bijgehouden als nu. De kans is zeer groot dat van uw buggy geen typegoedkeuring bekend is. Dit geldt zeer zeker voor buggy’s waarvan het chassis is ingekort.

[10] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:01:NL:HTML

Voorkomen moet worden dat de buggy opnieuw moet worden type goedgekeurd. Want de huidige richtlijnen (airbags, emissie, uitstekende onderdelen) zijn totaal niet geschikt voor een auto uit pakweg 1970. Dit is een probleem met de Europese richtlijn. Het probleem wordt onderkend, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Ook zijn de kosten voor een typekeuring zeer hoog.

Wat te doen?

Stap 1

Ga naar de RDW en vraag de typegoedkeuring op. Bestaat er een typegoedkeuring vraag dan aanpassing op het kenteken aan. De auto moet gezien worden met trekhaak (keuring). Is alles technisch in orde dan wordt het kenteken aangepast. Kosten €50.

Stap 2

Bestaat er geen typegoedkeuring overleg dan met de keurmeesters of er geen typegoedkeuring bekend is die dicht bij jouw voertuig in de buurt komt. Een Buggy heeft meestal geen typegoedkeuring. Een Volkswagen Kever wel (als het goed is). Ook de importeur en fabrikant zouden deze moeten kunnen leveren. In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Ook de RDW heeft niet alle typegoedkeuringen van Volkswagen Kevers in het bestand staan.

Met een typegoedkeuring op een Kever die dicht bij jouw buggy in de buurt komt EN een chassis wat niet ingekort is kan met een beetje welwillendheid van de keurmeester van een dergelijke typegoedkeuring gebruik gemaakt worden. De auto moet gezien worden met trekhaak (keuring). Is alles technisch in orde dan wordt het kenteken aangepast. Kosten €50.

Stap 3

Verzamel zoveel mogelijk gegevens over jouw buggy. Alle technische documentatie (in het bijzonder massa’s en trekbelastingen). Foto’s van typeplaatjes. Bouwjaren en chassisnummers. Type Kever. Kopieën van bekende typegoedkeuringen. Alles wat er op wijst dat de buggy toch echt een Kever type 1 uit jaar 19xx is. Ga hiermee naar de RDW en leg de aanvraag voor aanpassing van het kenteken voor. Wijs de keurmeester op het feit dat je strafbaar bent zonder deze aanpassing en vraag hem mee te denken dit probleem op te lossen. Per slot beheert de RDW de typegoedkeuringen vanaf 1949. Ook bij de RDW rust een plicht je bij te staan in het vinden van een oplossing. Daarna moet de auto gezien worden met trekhaak (keuring). Is alles technisch in orde dan wordt het kenteken aangepast. Kosten €50.

In mijn situatie heeft de keurmeester, nadat ik alles uit stap 3 gedaan had, een typegoedkeuring voor een VW 1302 tevoorschijn (Stap 2) getoverd. Met de gegevens van deze typegoedkeuring is mijn 1200 Buggy Ruska Classica op kenteken aangepast.

Het kan dus wel. Hoe het zit met buggy’s waarvan het chassis is ingekort is mij niet bekend.

In de bijlagen staan een aantal documenten (waaronder een typegoedkeuring) die kunnen helpen bij het voor elkaar krijgen van de vermelding op kenteken.

 

Mikage

Oktober 2009

 

Bijlage: Chassisnummer/Bouwjaar

 

Typeaanduidingsplaatje Download afbeelding
Handelsbenaming

 

Technische gegevens Kever

 

Typegoedkeuring VW1302 Type 113121 of Type 114121

Download dit artikel 2,78 MB